مفهوم شناسی قومیت و اقلیت قومی به عنوان عنصری از جامعه سیاسی (به همراه شاخص های علمی برای تشخیص میزان و شدت قومیت)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران t_d_dashty@yahoo.com

چکیده

ابهام در مفهوم قومیت و اقلیت قومی ، تعامل دولت ها با گروه های قومی را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اساسی ترین اقدام برای تعیین عالمانه و هنجارمند حقوق اقلیت های قومی در یک جامعه سیاسی، تبیین مفهوم و حدود و ثغور معنایی اصطلاحاتی مانند قوم ، قومیت ، گروه قومی و اقلیت قومی می باشد. این تحقیق درصدد است تا پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی قومیت و ارائه پیشینه بحث ، تعاریف مطرح در مورد قومیت را بیان و در ادامه یک تعریف جامع و مناسب را در این راستا(به عنوان یک عامل چالش زا در جوامع سیاسی مدرن) انتخاب کند. همچنین شاید برای اولین بار اقدام به ارائه جدول حاوی شاخص هایی برای تعیین میزان و شدت قومیت نموده است. در این راستا و برای تبیین بهتر مفهوم قومیت به بیان درجات قومگرایی نیز مبادرت کرده است. در نهایت با تلفیق تعاریف دو عبارت قومیت و اقلیت ، اقلیت قومی نیز تعریف شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptology of Nation and Ethnic Nationality as an Element of Political Community (along with Scientific Indexes for Distinguishing the Level and Intensity of Ethnicity)

نویسنده [English]

  • Taghi Dashti
چکیده [English]

The ambiguity in the meaning of the concept of ethnicity and ethnic minority has made the interaction of governments with ethnic group a difficult task. In other words the basic measure for wise determination and normative rights of ethnic minorities in a political community is explaining the concept and conceptual framework of the concepts like ethnos, ethnicity, ethnic group and ethnic minority. The present article first defines the concept and meaning of the word ethnicity and its background then it gives different accepted definitions about ethnicity. After that the article chooses a suitable and comprehensive definition about ethnicity (as a challenging fact in modern political community). It also gives a table (perhaps for the first time) which includes indexes for determining the degree and intensity of ethnicity. In this direction for better explanation of the concept of the ethnicity it states different degrees of ethnicity and eventually by combining two words of ethnicity and minority; the ethnic minority is also defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnos
  • ethnicity
  • ethnic minority
  • Political Community