بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران zibakalam1@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران davod.afshary2014@gmail.com

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران asbaghi1@yahoo.com

4 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی مرکز پیام نور تهران ali.soleimani.8811@gmail.com

چکیده

در تاریخ معاصر ایران، رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این مورد، نویسندگان مقاله، به شناسایی عوامل نقش آفرین در روابط بین دو کشور پرداخته و آنرا از منظر «نظریه پیوستگی» جیمز روزنا، مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین سوال مطرح شده در این مقاله این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث آغاز و همچنین گسترش روابط، بین ایران و ایالات متحده آمریکا از آغاز تا سال 1325 گردید. تلاش شده است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز روزنا به این سوال این چنین پاسخ داده شود که آغاز رابطه می بایست با متغیرهای داخلی)فرد، نقش، دیوانسالاری، جامعه( و گسترش روابط، علاوه بر متغیر فوق، با استفاده از متغیر خارجی )نظام بین الملل و منافع فزاینده آمریکا در ایران( مورد بررسی قرار گیرد.با بررسی دقیق روابط دو کشور به خوبی می توان منافع روز افزون آمریکا در ایران را مورد شناسایی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relations of Iran and America from the Beginning till 1946 (On the Basis of Theory of Continuity of James Rosenau)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Zibakalam 1
  • Davood Afshari 2
  • Hossein Asbaghi 3
  • Ali Soleimani 4
چکیده [English]

The relations of Iran and the United States is having an important place in contemporary history. Despite the importance of these relations there is an inadequacy of a theoretical framework for analysis of the relations between the two countries to help us to find out the causes of the relations and its expansion. In this regard the present article with special method tries to identify important factors that played significant role in relations of the two countries. The paper examines these relations within the framework of continuity theory of James Rosenau. Therefore, the question raised by the article is what variables and factors led to the commencement and expansion of relations between the United States and Iran from the beginning till 1946. The paper has tried to answer the above questions within the framework of continuity theory of James Rosenau as such the commencement of relations can be explained with internal variables (individual, role, bureaucracy, society) and the expansion of relations besides internal variable with the help of external variable (international system and the increasing interests of the United States in Iran). With a close look at the relations of the two countries one can identify the increasing interests of the United States in Iran and come to know about the significance of the expansion of relations of the United States with Iran in its entire dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relations of Iran and America
  • James Rosenau theory of continuity
  • the increasing interests of America in Iran
  • third power orientation