بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( 15 ال ی 29 ساله) در شهر بروجن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا pr.dehaghan@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی گرایش جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان shahidanazizi@yahoo.com

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی  اجتماعی جوانان ) 51 الی 92 ساله( در شهر بروجن صورت گرفته است. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل: سرمایه اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، طبقه ی اجتماعی ، سن ، جنس ، تأهل ، رسانه ی ملی )صدا و سیما( ، گرایشات مذهبی و شریعت و استفاده از فضای مجازی می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق نگرش سیاسی  اجتماعی است. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که متغیرهایی چون سرمایه اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، طبقه اجتماعی ، رسانه ملی ، گرایش مذهبی و جنس با نگرش سیاسی  اجتماعی رابطه مثبت دارند و از پیش بینی کننده های نگرش سیاسی  اجتماعی می باشند ولی سن ، تأهل و استفاده از فضای مجازی رابطه ای با نگرش جوانان ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Effective Factors in Social and Political Attitude of the Youth (15 to 29 years) of the Brojen City

نویسندگان [English]

  • Ahmad Azin 1
  • Yosef Azizi 2
چکیده [English]

The present research is conducted with the aim of studying effective factors influencing the socio-political outlook of the youth (15 to 29 years age) of Borojen city. The independent variables of the research are: social capital, political consciousness, social class, age, sex, marital status, national media, religious tendencies, Sharia and use of cyber media. The dependent variable is political outlook. The methodology used in the research is survey and collection of data of library materials, documentary and also questionnaire. The population statistics are the youth of 15 to 29 years residing in Borojen city. The method of sampling is simple random and the size for research is 300 people of the statistical population. The samples have been selected from young unemployed, employed students and the youth who are members of sport clubs. The finding of the study shows that 20.3 per cent of the youth have a poor political consciousness, 19 per cent have less social capital, 36.3 per cent of them come from low social class, 6.3 per cent have weak religious tendency, 8.7 per cent of them are of the view that the impact of national media is weak and 13 per cent of them have little access to internet. On the whole one can conclude that variables like social capital, political consciousness, social class, national media, religious tendency and sex are having positive connection with political-social outlook and have influence on political and social outlook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • political attitude
  • social attitude
  • Social Capital
  • political consciousness
  • social class
  • mass media