بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم dr.amohseni@gmail.com

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان adel.javanmardi@yahoo.com

چکیده

یکی از موضوعات اساسی، موضوع هویت است که علاوه بر داشتن جنبه های مختلف؛ تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی سیاسی و تکنولوژیک قرار دارد. پژوهشگران از جنبه های مختلف هویت را مورد مطالعه قرار داده اند.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری در این بررسی کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان جوانرود است که در سال تحصیل 91–90  در کلیه دبیرستان های شهرستان جوانرود مشغول به تحصیل می‌باشند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نامتناسب می‌باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 نفر تعیین شده است.
یافته‌ها: آزمون فرضیات تحقیق نشان داد بین سطح سواد والدین و شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی همبستگی مثبت با شدت ضعیف (11/0) و معنادار وجود داشته است،  بین میزان شرکت در گروه‌های دوستی و همالان با شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی(همبستگی مثبت و با شدت متوسط (37/0))، بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی(مقدار همبستگی به دست آمده (72/0))، بین میزان استفاده از رسانه‌های گروهی و شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نیز دارای همبستگی مثبت و با شدت متوسط(21/0) و تمامی این روابط معنادار بوده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 37 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effective Factors on the Formation of Social- Cultural Identity (Case Study of High School Students in Javanrood City)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohseni 1
  • Adel Javanmardi 2
چکیده [English]

Identity subject is one of the most important questions which, is, in addition to its numerous features, affected by social, cultural, political and technological developments. The scholars have looked at identity from several aspects. The diverse social and cultural reasons and backgrounds among the youths have multiplied the need for an academic research on the subject. This research has casted light on the effective factors on the formation of identity among the high school students in Javanrood city. Methodology: This is a survey research, all the data have been collected by questionnaires. The statistical society of this research is all high school students of Javanrood city in 2010-201 academic year. The sampling method is a heterogeneous class one, and, based on Cochran formula numbers of samples have been defined 358 persons. Findings: Testing the research hypotheses shows that there is a positive correlation, with weak (0/11) and significant intensity, between the level of parents literacy and formation of social cultural identity. There are also positive correlations between level of participation in peer groups with formation of social cultural identity (positive correlation with average intensity 0.37), between parents’ social-economic status with formation of social cultural identity (correlation of 0.21), between the mass media usage and formation of social cultural identity with average correlation of (0.21). All these relations are meaningful and significant. The regression analysis shows that 37 percent of these changes in dependant variables have been defined by the surveyed independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Social Identity
  • Cultural Identity
  • peer groups
  • Social
  • Economic Status
  • mass media