روش تحلیل گفتمان و مسأله خود و دیگری

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران رشته روابط بین الملل

چکیده

چکیده
در طی بیست سال گذشته، تحلیل گفتمان به‌عنوان روشی مؤثر و رایج موردتوجه قرارگرفته است. حیطه فعالیت تحلیل گفتمان کلاسیک، کار بر روی توصیف و یا تحلیل و تبیین موشکافانه امور است. پرسش مهم این پژوهش، این است که چگونه می‌توان از تئوری و روش تحلیل گفتمان به‌منظور درکی بهتر از مسأله خود و دیگری در روابط بین‌الملل استفاده کرد. به عبارتی، هدف از این مقاله این است که ضمن نشان دادن اهمیت و سودمندی روش تحلیل گفتمان در درک مسأله خود و دیگری، امکان اتصال این دو بررسی شده و روش‌های مختلف تحلیل گفتمان و توان بالقوه آن برای فهم هویت روشن شود. در این مقاله، ضمن بررسی تئوری تحلیل گفتمان و مسأله هویت، این نتیجه حاصل شده که به علت نگاه تاریخی، موشکافانه و اکتشافی بودن موضع تحلیل گفتمان، استفاده از این روش برای درک مفاهیم و معناهای جدید از خود و دیگری ممکن و مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis Method and the Question of Self and Other

نویسنده [English]

  • Faezeh Ghasemi
چکیده [English]

Abstract
Since the last 20 years discourse analysis is considered as an effective and popular method. Initially it was described as a sub-set of linguistics and for semiotic of different texts but now it has broader social and political application. Therefore, today it is useful and able to examine the wider issues. Classical discourse analysis's scope is detailed analysis and explanation of the issues. The important question raised by the article is how the theory and method of discourse analysis can be used for a better understanding of the question of self and other in international relations? In other words the article wants to show the importance and usefulness of discourse analysis in understanding the question of self and other. The article also wants to examine the possibility of linking the two and show that different kind of discourse analysis and its potential ability for understanding identity. The underlying hypothesis and finding of the study is that discourse analysis is having an historical minutely and explorative look at issues, therefore, using this method is quite useful for understanding the concepts and new meanings of self and other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtin
  • other
  • Discourse
  • Paul Gee
  • Identity