افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه علوم سیاسی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

چکیده
جهانی‌شدن را به‌مثابه فرآیندی پیچیده تعریف می‌کنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها می‌شود. امروزه در اثر جهانی‌شدن، روابط بین‌المللی گسترش‌یافته و تأسیس سازمان‌های بین‌المللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولت‌های ملی شده است؛ در این میان پرسش اصلی آن است که جهانی‌شدن چه جنبه‌هایی از دولت ـ ملت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است؟ و به چه طریقی قدرت و نفوذ آن‌ها را تضعیف کرده است؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین‌شده حاکی از آن است که به مدد رسانه‌های جدید مفاهیم تازه‌ای ازجمله فرهنگ جهانی و حقوق بشر جهانی در مقابل فرهنگ ملی و حقوق ملی (داخلی) موردپذیرش جهانی قرارگرفته‌اند؛ درواقع ظهور فرایند جهانی‌شدن با تکیه‌بر انقلاب اطلاعاتی و محل زدایی حاصل از جهانی‌شدن، ظهور پدیده‌ی حقوق بشر جهانی، مرزهای دولت ملی را کمرنگ‌تر کرده و سلطه‌ی مطلق سنتی را دچار محدودیت کرده است همچنین مقتضیات جهانی‌شدن ابعاد مختلفی از استقلال و حاکمیت دولت‌ها را به نفع فرهنگ جهانی به چالش کشیده‌ است و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای فرا دولتی از قدرت بیشتری نسبت به قبل در مقابل دولت‌ها برخوردار شده‌اند. ازاین‌رو شاهد افول دولت ملی نسبت به دوران قبل از جهانی‌شدن هستیم؛ البته باید خاطرنشان کرد که درصحنه‌ی مبادلات بین‌المللی قدرت سیاسی و اقتصاد هنوز بازی گران رسمی و اصلی دولت‌ها هستند و روند جهانی‌شدن کم‌کم در حال جایگزینی نهادها و مفاهیمی نو به‌جای آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Decline of the Concept of Nation-state in the Era of Globalization

نویسندگان [English]

  • shohreh Jalalpur 1
  • Keanosh Payfard 2
  • Mohammad Fallah 3
چکیده [English]

Abstract:
Globalization can be defined as a complex process in which the countries and societies of the world get more interconnected. Nowadays due to impact of globalization the international relations have expanded and the establishment and strengthening of international organizations have led to reduction of autonomy and sovereignty power of the states. The question arises her is what aspect of nation-state have been challenged by globalization? In what way the power and influence of the states have been weakened? The finding of the study which has been pursued by a descriptive-analytical method shows that expansion of new media has led to the formation of new concepts like global culture and global human rights and their acceptance by the peoples of the world have challenged national culture and sovereignty. In fact the advent of globalization with support of information revolution and delocalization and the emergence of the global human rights concept has limited the national boundaries and the absolute traditional hold on sovereignty. The requirement and implications of globalization have also challenged independence and national sovereignty of the states in favor of global culture. The supra-national and non-governmental organizations have gained more power than before. Hence we are witnessing the decline of the power of national governments. Of course it is to be noted that in international scene and interactions, the official actors are still national governments but gradually their power is decreasing and giving their place to supra national institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • national governments
  • global culture
  • global citizenship
  • Human rights