جایگاه دیپلماسی عمومی در رقابت جدید ایالات متحده ی آمریکا و فدراسیون روسیه (بازتولید جنگ سرد در عرصه ی دیپلماسی عمومی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

چکیده
دیپلماسی‌عمومی ابزار «قدرت نرم» است. این واقعیت مدت‌ها پیش مطرح بوده و در سال‌های اخیر در عملکرد کشورها نمود عینی داشته‌است. آمریکا و روسیه دو کشور قدرتمند، سابقه رقابت با یکدیگر دارند. روسیه در سال‌های اخیر به‌دلیل ضعف قوای نظامی و اقتصادی نسبت به رقیب، رقابت خود را در دیپلماسی عمومی قرار داده که علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌هایی از قبیل زبان مشترک و شناخت فرهنگ یک دیگر در رقابت با آمریکا دچار چالش‌هایی است. در این مقاله تلاش خواهدشد تا به پرسش «دیپلماسی‌عمومی چه جایگاهی در سیاست خارجی متقابل دو کشور داشته است، چگونه و در چه حوزه‌هایی مورداستفاده قرار گرفته‌است» پاسخ داده‌شود. پاسخ احتمالی به این پرسش این است که هر دو کشور به کارکردهای دیپلماسی عمومی در دنیای امروز واقفند اما به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر، روسیه پیروزی زیادی در حوزه ی دیپلماسی عمومی نداشته است. یکی از موانع مهم در پیش برد «دیپلماسی عمومی» در روسیه، ذهنیت هم چنان «سخت‌انگار» دولت‌مردان کرملین است. از دیگر سو آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازی گران سیاسی عرصه ی نظام بین‌الملل همواره از ابزارهای گوناگون برای انتقال پیام خود به مردم و سایر دولت‌ها استفاده و توفیقات بیشتری کسب کرده‌است. این جستار به‌روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و الکترونیکی انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Public Diplomacy in new Competitions between the US and Russian Federation (Reproduction of cold war in public diplomacy sphere)

نویسنده [English]

  • Abbasgholi Asgarian
چکیده [English]

Abstract:
Public diplomacy is the main tool of soft power. This fact was an accepted fact since long time back but in recent years it has vividly shown itself in the performance of many countries. The United States and Russia are two strong countries who have the precedence of competition. Russia in recent years due to military and economic weakness cannot match her rival i.e. the United States and is investing more on public diplomacy but on this sphere also she is lagging behind despite that she has a good political and cultural potential. The present article wants to answer this question that what is the place of public diplomacy in the foreign policies of both the countries and in what fields they make use of it? The underlying hypothesis is that both the countries acknowledge the importance of public diplomacy in modern world but despite attempt made by Russia in recent years, she has not been successful in achieving its goals in the field of public diplomacy. One of the important obstacles in the way of promoting public diplomacy is the rigid and inflexible mentality of the Russian leaders. On the other hand the United States as one of the important actors in international system makes use of different tools to communicate her message to the peoples of the world and she has been more successful in this regard. The present article has examined the above issue by descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Security
  • U.S
  • Public Diplomacy
  • Russian Federation
  • Soft power