ناکامی حاکمان مصر در توسعه سیاسی و اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای بوروکراتیک و توسعه وابسته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

علل انقلاب اخیر مصر در سال جاری از دیدگاه‌های متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش به طور خاص به مدل توسعه به کار گرفته شده در مصر در سی سال اخیر می پردازد. نخست به تبیین چهارچوب نظری مدل اقتدارگرای بوروکراتیک   پرداخته می شود و سپس به تطبیق این ویژگی‌ها بر ساختار اقتصاد سیاسی مصر در دوران مبارک اشاره‌شده و به این نتیجه می‌رسد که مدل به‌کار گرفته‌ شده درتوسعه سیاسی اجتماعی مصر موجب عدم موفقیت شده است و ناکارآمدی روش مذکور به ایجاد بحران و انقلاب اخیر انجامیده‌است. چهارچوب نظری براساس الگوی تطبیقی و روش گیلرمواودانل و توسعه وابسته براساس نظریه ایوانس مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The failure of Egypt’s Rulers in Political and Economic Development on the Basis of Authoritarian Bureaucratic and Dependent Development Model (1980-2011)

نویسنده [English]

  • Mohammad Kazem Kaveh Pishghadam
چکیده [English]

The cause of recent revolution in Egypt is examined from different viewpoints. The present article studies the development model used in Egypt in the past thirty years. It first explains the authoritarian bureaucratic theoretical framework and then it adjusts these features with the structure of political economy of Egypt during Mubarak and it comes to the conclusion that the model used for political and social development of Egypt had been unsuccessful and the failure of such method has led to crisis and recent revolution in Egypt. The theoretical framework of the study is based on comparative model and Guillermo O'Donnell method and dependent development on the basis of Evans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Egypt
  • bureaucracy
  • political deadlock
  • Elite