ساختار دولت در خاورمیانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

در جهان توسعه یافته دوران پساوستفالیایی هر چه از گذشته به سمت حال حرکت می‌کنیم شاهد کاهش منظم قدرت دولت و در مقابل، افزایش قدرت بازیگران غیردولتی هستیم. این موضوع با کاربست سه سنت مکتب انگلیسی (نظام بین‌الملل، جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی) و تطابق آن با ساختار دولت در خاورمیانه و حرکت از نظام بین المللی به سمت جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نشان داده ‌شد که ساختار دولت در خاورمیانه متشکل از عناصری است که در هر سه سنت فوق جای می‌گیرند. اما روند به سمتی است که می‌توان حرکت منظم از نظام بین‌الملل به سمت جامعه جهانی موجود در جهان توسعه‌یافته را به منطقه خاورمیانه تعمیم داد. امری که در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نمایان شد. بنابراین هدف اصلی این نوشتار نشان دادن روند حرکتی ساختار دولت در خاورمیانه از سنت نظام بین‌الملل به سمت جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Government in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Emamjomehzadeh 1
  • Jaafar Naghdi 2
چکیده [English]

In the developed world of post-Westphalia era whatever we pass from the past to present we notice the regular reduction of the power of government in favour of non-governmental actors. The Middle East also as one of the regions of the world has such characteristic. In other words the process of formation of government in the Middle East and the emergence of several elements along with the government shows that the power of the government is reducing in favour of nongovernmental actors. This subject is being studied by making use of three traditions of English school( international system, international community and the world community) and comparing that with structure of the government in the Middle East and the move from international system towards world community. The present article shows that the structure of the government in the Middle East consists of elements which fall within three said traditions category. While we witness the increasing power of the governments and very little interaction of them with each other (international system) there are common intergovernmental institutions (international community) simultaneously supra-national movements of relatively popular nature like Pan Arabism and Pan-Islamism show themselves (world community) . Nevertheless, the process of move is in a direction which one can notice the regular transition from international system towards existing world community in developed world (West) and similar transition is happening in the Middle East. In fact that is seen in recent developments of the Middle East and North Africa although the tradition of international system in the Middle East is more powerful as compared to other two traditions (international community and world community). Therefore the main purpose of the present article is showing the trend of the move of the structure of the government in the Middle East from the tradition of international system toward international community and world community. Alongside this transition the quality of the interaction is also of great importance in forming the structure of government in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure of government
  • International system
  • International Community
  • world community
  • primary and secondary institution
  • Realism
  • Rationalism
  • revolutionary orientation