مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای ایران و امنیت اسراییل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازنداران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازنداران

چکیده

در این مقاله تلاش شده است علل مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای جمهوری اسلامی ایران در سایه ی موضوع امنیت اسراییل، مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، جهت تبیین این مساله ابتدا به عوامل نزدیکی دیرینه ی این دو دولت از جمله منافع مشترک استراتژیک و تهدیدات امنیتی متوجه این دو کشور، پرداخته شده است. در چارچوب تئوری بازدارندگی، رشد و توسعه ی ایران، به عنوان یک تهدید امنیتی این دو متحد استراتژیک مطرح شده است که موجبات کاهش جایگاه برتر این دو قدرت منطقه ای و جهانی را به دنبال خواهد داشت. در یافته های پژوهش حاضر جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هسته ای در راستای منافع استراتژیک مشترک دو دولت مطرح شده است که به روش تبیینی و همراه با ارایه ی راهکارها، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Opposition of the United States of America to Nuclear Technological know-how of Iran and the Security of Israel

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jaafari 1
  • Mohammad Dadpanah 2
چکیده [English]

In present article an attempt has been made to study the causes of the United States opposition to nuclear technology of Islamic Republic of Iran in the light of the security of Israel. For explaining this problem, first the factors which bring traditional close ties between the United States and Israel including common strategic interests and security threats are discussed within the framework of deterrence theory, the expansion and growth of Iran as a security threat for the two strategic alley is considered which has led to reduction of the superior place of the United States and Israel regional and global position. The finding of the study shows that preventing the acquisition of nuclear technology by Iran is the common strategic interest of both the governments. The article by an illustrative method and presenting suggestions has examined the above issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • deterrence
  • strategic interest
  • nuclear armaments