جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و تحلیل جایگاه حزب الله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. اقدامات حزب الله لبنان در مجاور مرزهای اسراییل (به عنوان تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی ایران) ضمن دادن موقعیت مهم به این جنبش منجر به افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گردیده است. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان چه تاثیراتی بر توان بازدارندگی ایران دارد؟ در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق آن است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران می گردد. در راستای آزمون فرضیه فوق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی متغیرهایی مانند افزایش عمق استراتژیک ایران، شکست استراتژی بازدارندگی و کاهش ضریب امنیت نظامی اسراییل و کاهش احتمال حمله ی نظامی به ایران مورد بحث قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله در مسیر مواجهه با رژیم اسراییل از یک سو، موجب شکست بازدارندگی و کاهش امنیت ملی اسراییل گردیده و از سوی دیگر، ضمن افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش احتمال هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این وضعیت، در نهایت باعث افزایش قدرت بازدارندگی غیرمستقیم منطقه ای و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Lebanon Hezbollah in Deterrence Strategy of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Golshani 1
  • Mohsen Bagheri 2
چکیده [English]

The aim of the present article is recognition and analysis of the palace of Hezbollah of Lebanon in deterrence strategy of Islamic Republic of Iran. The activities of Hezbollah of Lebanon adjacent to the Israeli borders (Israel as the main source of threat against the Islamic Republic of Iran) while gives special importance to this movement it boosts the deterrence potential of Islamic Republic of Iran. The main question of the present article is what the impact of Islamic Republic of Iran support for the Lebanon Hezbollah is on deterrence potential of Iran? The underlying hypothesis is that the support of Islamic Republic of Iran for the Lebanon Hezbollah increases the deterrence power of Iran. For understanding the above hypothesis by descriptive-analytical method, variables like increasing the strategic depth of Iran, defeating the Israel deterrence and reducing military security factor and reducing the possibility of military attack on Iran are discussed. The finding of the study shows that the support of Islamic Republic of Iran for Hezbollah of Lebanon in the direction of containing Israel on the one side has led to defeat of Israel deterrence and the reduction of national security of that country. On the other hand it has added to depth of strategic for Islamic Republic of Iran and reducing the risk of possible military attack against Iran. This condition in the long run leads to increasing indirect regional deterrence power and national security of Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • strategy
  • deterrence
  • Strategic Depth
  • Lebanon Hezbollah
  • Islamic Republic of Iran
  • Israel