شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (esmaeilshafiee@chmail.ir) 1. استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 (safaria88@yahoo.com) 2. کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

بررسی و سنجش حضور و نقش آفرینی ایالات متحده ی آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز نشان دهنده ی ایجاد تحول جدیدی در این منطقه است. به نظر می رسد ایالات متحده در نظر دارد تا در قالب مناسبات اقتصادی، تغییراتی را در ساختارهای اقتصادی و تکنولوژیکی کشورهای حوزه قفقاز ایجاد کند تا ضمن جایگزین ساختن الگوهای اقتصاد آزاد و سرمایه داری با اقتصاد متمرکز دولتی، زمینه های لازم را برای نفوذ و همچنین کنترل ساختار حکومتی دولت های تازه استقلال یافته و مقابله با مناطقی که آمریکا را با چالش روبرو می سازند فراهم آورد. از سوی دیگر روسیه که خود را پدرخوانده ی این منطقه ی استراتژیک می داند، بر اساس این دیدگاه که منطقه ی قفقاز به لحاظ اهمیت برای روسیه «خارج نزدیک» محسوب می شود در صدد است که از گسترش نفوذ آمریکا و ناتو در این منطقه بکاهد. بر این اساس در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به طرح این سوال پرداخته شده است که آیا پس از جنگ سرد، جنگ سرد جدیدی در منطقه قفقاز در راه است؟ فرضیه مقاله نیز در این قالب طرح گردیده است که به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه قفقاز جنگ سرد جدیدی برای روسیه و سایر قدرتهای منطقه ایجاد کرده است. در مجموع به نظر می رسد با افزوده شدن هرروزه به جذابیت های اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و نظامی منطقه ی قفقاز درگیری ها در این منطقه افزایش قابل توجهی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formation of New Cold War in the Competition of the United States and Russia in Caucasus (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shafiee 1
  • Ali Karam Safari 2
چکیده [English]

The study and measurement of the presence and effectiveness of the United States and Russia in Caucasus region shows the important new development which is taking place in the region. It seems that the United States is having a grand plan to bring change in technology and economic structure of the countries of Caucasus region. Its aim is substituting free market model economy and capitalism with centrally planned and state economies. In this way facilitate the necessary ground for expansion of its influence and also controlling the political structure of the newly independent republics. It also aims at containing regions and forces that challenge the United States. On the other hand Russia which considers itself the Godfather of this strategic region calls this region “the near abroad” and is determined to contain the United States expansion of influence in the region. In the present article by a descriptive analytical method, an attempt is made to raise this question whether a new cold war has started in the Caucasus region after the end of cold war? The underlying hypothesis that the paper examines, is that, with the presence of the United States in Caucasus region, a new cold war has started. On the whole it seems that by increasing the economic, political and strategic and military attractions of the region the possibility of conflict also increases considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The United States of America
  • Russia
  • Great Game
  • New Heartland