پایبندی به قواعد نظام بین الملل از منظر نظریه های هنجاری روابط بین الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پاریس

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نظریه های روابط بین الملل، نگرشهای متفاوتی را در مورد چرایی و چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بین المللی به قواعد نظام بین الملل ارائه می دهند. این نظریه ها براساس منطق تاثیرگذار بر رفتار منطبق با قواعد، به دو دسته نظریه های خردگرا و نظریه های هنجاری تقسیم می شوند. با وجود نگاه هنجار محور مکتب انگلیسی و نظریه های متکی به مشروعیت قواعد، سازه انگاری به عنوان یکی از پویاترین رهیافت های جاری در روابط بین الملل، نقشی مهمی در تبیین مفهوم پایبندی ایفا نموده است. نقطه اشتراک چشم اندازهای مختلف سازه انگاری در خصوص مسئله پایبندی، مفهوم جامعه پذیری و درونی سازی هنجارها و قواعد است، اما آنها سازوکارهای متفاوتی را درمورد پایبندی ارائه می دهند. سازوکارهایی چون فرهنگ پذیری یا زور هنجاری و اقناع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adherence to International Rules from the Viewpoint of Normative Theories (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zakerian 1
  • Hossein Mofidi Ahmadi 2
چکیده [English]

The international relations theories give different viewpoints about the reason and the quality of adherence or non-adherence of international and domestic actors to rules of international system. These theories are divided into two categories on the basis of the logic of affecting the behavior conforming to the rules. In spite of the normative viewpoints of English school and theories based on legitimacy of rules, constructivism as one of the current dynamic approaches in international relations has played an important role in explaining the concept of adherence. The common point in constructivist’s viewpoints regarding the question of adherence is the concept of socialization and internalizing norms and rules but they present different mechanism about adherence, mechanism like acculturation or normative coercion and convincing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adherence
  • Satisfaction
  • constructivism
  • internalize
  • Socialization