حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 Mostafanamdarpoor٢@yahoo.com 1. عضوهیات علمی گروه حقوق و علوم قضائی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آباده

2 Mojahed-amiri١١@yaoo.com 2. عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم قضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Work in the European Union Law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Namdar Pourbengar 1
  • Mojahed Amiri 2
چکیده [English]

Among the second generation rights of man--social and economic rights--one is the right to work which have been emphasized in international and regional documents and also in the constitutions of several states. From 1919 with the establishment of International Labour Organization different aspects of this right (like the right to have a job, prohibition against discrimination while employing and occupation, the right to have job security …) were internationally emphasized and from this angel it found its place in different legal systems in a way that today first generation rights (the right to life and prohibition of torture etc.) is not the focus of attention of human rights activists. On the other hand other rights like right to, prohibition of discrimination and other related rights have become the center of workers expectations and the subject of legal cases. In this regard the judgments of human rights courts and the European Court of Justice is an indication to this point. With the establishment of European Union in the continent of Europe as a regional organization, gradually a new legal system got shaped which today is called the European Union law system. This comprehensive and developed legal system includes a wide range of legal rules including human rights rules. Social and economic rights are in the center of attention of European institutions like Commission of Europe and Council of Europe. The council has approved different directives in which they have paid attention to right to work. For instance the directive on prohibition of discrimination in employing and occupation (2006), directive related to collective dismissal of workers in 1998, directive related to working hours (2006) are some of the examples of obligatory rules of European Union regarding the right to work. In the present article examining the legal rules of European Union regarding work, different issues are discussed in three parts. In the first part the concept of right to work and right to have access to work specially the right to set up a business and also access to job training opportunities have been discussed. In the second part prohibition of discrimination while employing and occupation and working condition and payments are discussed and different directives of the Union are explained and illustrated. In this way a comparison has been made between the system of prohibition of discrimination at European level and international level. In the third part the job security and issues like dismissal of workers and fixed period employment contracts in Europe have been discussed. In each part it has been tried to tally the European Union rules and international law rules to compare the level of European standards and international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work
  • employment
  • Occupation
  • The Right to Work
  • economic and social rights
  • the European Union Law