تاثیربرنامه هسته ای ایران برنظام امنیت منطقه ای خلیج فارس با تاکید برنظریه رئالیسم تهاجمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 کارشناسی ارشد، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،ایران

چکیده

چکیده
پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در طول 13 سال اخیر  به یکی از مهم ترین موارد در معادلات خاورمیانه بدل شده است. در این میان ایالات متحده آمریکا، ایران و کشور های حاشیه ی خلیج فارس بازی گرانی هستند که به طور مستقیم در معرض پیامد های امنیتی پرونده هسته ای هستند. با توجه به موضع چالشی آمریکا و کشورهای عرب حاشیه ی خلیج فارس نسبت به برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران پرسش اساسی این مقاله این است که چرا ایالات متحده می کوشد با تمرکز بر تهدید آمیز جلوه دادن این برنامه به« معضل امنیت» در میان بازی گران منطقه ی ای دامن می زند؟ فرضیه ی پژوهش حاضر نیز بر این مطلب استوار است که امنیتی کردن پرونده هسته ای ایران به موازات پروژه ی ایران هراسی، ضامن منافع استراتژیک آمریکا در منطقه ی خاورمیانه به ویژه خلیج فارس بوده و برداشت کشور های حوزه ی خلیج فارس از این پرونده تحت تأثیر همین القائات است. در این مقاله چارچوب نظری مورد استفاده، رئالیسم تهاجمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Iranian Nuclear Program on Regional Security System of the Middle East (Persian Gulf) with Emphasis on Offensive Realism Theory

نویسندگان [English]

  • Masoud Jafari Nejad 1
  • Fidafeh Madabadi 2
چکیده [English]

Abstract: In the past thirteen years the question of nuclear issue of Iran has become one of the important issues in the Middle East. Iran, the United States and the littoral states of the Persian Gulf are the actors who are concerned with security repercussions of the nuclear issue. The position of the United States and the Arab countries of the south of the Persian Gulf is opposition to peaceful Iranian nuclear program. The question raised by the present article is why the United States tried to emphasize that the nuclear program of Iran is a threat to the countries of the region and there existed security problem? The underlying hypothesis is that the securitization of the nuclear issue of Iran along with Iran phobia project can ensure the United States strategic interests in the Middle East particularly the Persian Gulf region. The impression of the Arab countries of the Persian Gulf region has also shaped on the basis of these propagandas. The present article examines the above issue within the framework of aggressive realism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's 'nuclear program
  • Middle East
  • United States of America
  • Persian Gulf Countries
  • Offensive Realism