تاثیر قدرت نرم سازمانهای بین الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات بریتانیا

چکیده

چکیده
تعامل حکم رانی جهانی و سازمان‌های جهانی با قدرت نرم، موضوع بررسی این نوشتار است. جهانی شدن و به دنبال آن بحث حکم رانی جهانی، باعث ظهور و اهمیت یافتن سازمان‌های بین‌الدولی در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در دنیای امروز شده است. از سوی دیگر، یکی از ابعاد بسیار مهم قدرت هر کشور که علی‌رغم وجود دیرینه ی آن، به تازگی توجه سران ملل و اندیشمندان جهان را به خود جلب کرده، بحث قدرت نرم است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده منابع مختلف موجود در مورد سازمان‌های بین‌الدولی به ویژه یونسکو و با در نظر داشتن نظریه ی قدرت نرم جوزف نای، این نظریه را به فعالیت‌های این سازمان‌ها بسط داده شود. منابع اولیه مورد بررسی شامل اسناد و سخنرانی‌هایی منتشر شده توسط یونسکو است. چنین به نظر می‌رسد که وجود قدرت نرم در شماری از سازمان‌های بین‌الدولی هم چون یونسکو به دلیل سابقه ی انجام فعالیت‌های فرهنگی، علمی و آموزشی در تمامی دنیا نسبت به سازمان‌های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. در پایان به موضوع به عضویت درآمدن فلسطین در یونسکو به عنوان نمونه‌ای از تأثیرگذاری قدرت نرم یونسکو در سطح بین‌ الملل اشاره شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Inter-Governmental Organization‘s Soft Power on Global Governance: the Case of UNESCO

نویسندگان [English]

  • Said Abadi 1
  • Mohammad Javad Bakhtiari 2
چکیده [English]

Abstract The correlation between global governance and global organizations with soft power is the subject of present article. Globalization and global governance have added to the importance of IGOs in political, cultural and economic fields. On the other hand, one of the most important aspect of each country’s power, which on the contrary of its existence, has been neglected and not been paid attention to, is the issue of its soft power. In this article the writers have tried to use library as well as Internet sources on the issue of inter-governmental organizations specially UNESCO while keeping in mind Nye’s theory of soft power and have applied the  theory  to the activities of IGOs. The primary sources are those documents and speeches which have been published by UNESCO on their activities. It seems that soft power among some of the international organizations such as UNESCO is more important than the others because UNESCO is having long standing in cultural practices around the world. Finally the Palestinian joining to UNESCO has been regarded as an important example of its soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • global governance
  • Soft power
  • IGO
  • global culture
  • UNESCO