برابرسنجیِ نگاهِ ایرانی به یورشِ آمریکا به افغانستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پس از یازده سپتامبر، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌ساز هژمونی، در کانون راهبرد نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. نومحافظه‌کاران در سیاست‌ خارجی، بر راهبرد تغییر رژیم‌های چالش‌گر، تمرکز کردند. گام نخست، افغانستان را دربرگرفت. این پژوهش، با درنظرگرفتن اهمیت راهبردی یورش نظامی به همسایه‌ی ایران، در جست‌وجوی پاسخ این پرسش برمی آید که دانشگاهیان ایران ، چه دیدگاهی در این زمینه داشته‌اند. بنابراین، با محدودسازی حوزه‌ی پژوهش به مقایسه‌ی نوشتارهای سه آمریکاپژوه، فرضیه‌ی نوشتار (جنبه‌های دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامی یورش آمریکا به افغانستان در راستای حذف دولت فرومانده و ایجاد دولت سرمشق) را بررسی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Opposing Viewpoints about the US Invasion of Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khalili 1
  • Mahmood Bahoosh Fardeghi 2
1 Associate professor, department of political science, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A. student, department of political science, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Abstract
After 9/11, the doctrine of the regime change for elimination of the anti-American’s hegemony became the main part of the new strategy of US national security. Therefore American neoconservative policymakers, focused on the strategy of regime change. The first step of this strategy was enforced in Afghanistan. Authors of the present study, considering the strategic importance of the military invasion of Iran’s neighbor, want to answer this question: How can we compare the academic Iranians' viewpoints about US military invasion of Afghanistan? Limiting the scope of the research to the comparison of the printed articles of three top Iranian experts on US studies, authors tried to test the following  hypothesis: There have been a twofold aspect (military and civilian) to the US invasion of Afghanistan: Elimination of a failed state and creation of a pattern state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Afghanistan
  • September 11th
  • Iranians viewpoints