هویت های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و دولت باراک اوباما

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 دکتری روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد نسبت میان هویت های سیاست خارجی آمریکا و هویت سیاست خارجی دولت اوباما را مورد تشخیص قرار دهد. بدین منظور نویسندگان، هویت آمریکا و هویت های سیاست خارجی آن را مورد بررسی قرار داده و اشاره ای نیز به سیاست های کلی دولت اوباما داشته اند. سیاست خارجی آمریکا به عنوان قدرتی بزرگ مانند هر کشور دیگری برخوردار از تداوم ها و تغییراتی بوده است. از جمله تداوم های هویتی سیاست خارجی آمریکا، ارجاع به هویت ویلسونی به عنوان اولین هویت بین الملل گرا و جهانی آمریکاست که دیگر هویت های سیاست خارجی آمریکا به ویژه هویت خارجی دولت اوباما در اوایل قرن بیست و یک شباهت های زیادی با آن دارد. نتیجه آنکه پس از سیاستهای تهاجمی و جکسونی بوش، هویت سیاست خارجی آمریکا در دوره اوباما با چرخشی انعکاس گرایانه به سمت هویت ویلسونی عزیمت نمود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Umited States Foreign Policy Identites and Barak Obama Administration

نویسندگان [English]

  • Masoud Motallebi 1
  • Ali Fallahnejad 2
چکیده [English]

Abstract
 The present article attempts to distinguish the relation between the United States foreign policy identities and identity of Obama foreign policy. For this purpose the article has examined the United States identity and her foreign policy identities. The article also refers to general policies of the Obama administration. The foreign policy of the United States as a big power has continuity and change like other countries. One of the identity continuity element is Wilsonian identity which its characteristic was internationalist and global. There are similarities of identities between Obama reflective policies in the twentieth first century and Wilson’s identity. One finds that after a period of following aggressive and Jacksonian policies by George Bush, the foreign policy identity of the United States during Obama period has turned to Wilson’s identity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obama administration
  • the identity of foreign policy
  • America
  • George Bush administration
  • Wilsonian identity
  • Continuity
  • change
متقی، ابراهیم و دیگران، (1389). بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11سپتامبر (بر اساس رویکرد واقع گرایی تهاجمی)، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره چهارم، پاییز. واعظی، محمد (1391). رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست های آمریکا، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول، بهار. زهرانی، مصطفی . بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا، تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه. Stivachtis, Yannis, A (2007), International Order in a Globalizing World, Global interdisciplinary studies Series, Ashgate Publishing . Hawthorne, Amy (2003), ‘‘Can The United States Promote Democracy in the Middle East'', Current History, January.