دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

همگرایی و همکاری های منطقه ای به طور فزاینده ای به یک روند مهم در قاره آسیا و اروپا تبدیل شده است. در غرب، پنج دهه روند همگرایی در اروپا منجر به ایجاد یک حکومت منطقه ای شده است که قادر به تصمیم گیری های لازم الاجرای قانونی و سیاسی می باشد و در شرق آسیا، همکاری منطقه ای بر اساس ایده ها و شیوه های «آ س آن» بوده است. در اروپا، همگرایی منطقه ای بر مبنای یک چهارچوب نهادی و قانونی قوی است. کمیسیون اروپا، شورای وزیران، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپاو دادگاه لاهه اروپا تشکیل دهنده زیرساخت های نهادی قوی برای حمایت از روند سیاست گذاری اروپا هستند و در شرق آسیا، ای همگرایی بر اساس اصول احترام به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و عدم استفاده از خشونت در منازعات منطقه ای است.. چرا اروپا و شرق آسیا الگوهای بسیار متفاوت منطقه گرایی را به تصویب رسانده اند؟ این الگوهای مشارکتی چگونه می توانند تصمیم گیری های منطقه ای در اروپا و شرق آسیا را تغییر دهند؟ این مقاله سعی دارد تا به این دو پرسش مهم از چشم انداز دولت پاسخ دهد. در این مقاله به این مساله اشاره می شود که ویژگی های متمایز کشورها نقش مهمی را در تعیین الگوی همگرایی و همکاری در هر دو منطقه ایفا می کنند. علاوه بر این، الگوهای مختلف همکاری های منطقه ای باعث تغییر شکل روش برخورد کشورهای منطقه با چالش های خاص شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State, Sovereignty and Regional Integration (Comparing East Asia and Europe)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri
  • Seyed Hesamaldin Mousavi
  • Mohammad Ali Rayati Nejad
چکیده [English]

Integration and regional cooperation have increasingly become an important trend in Asia and Europe. In the West five decades of integration in Europe has led to the formation of a regional government which is having the power to take legal and political decisions that are binding on its members. In the East of Asia, the regional cooperation had been on the basis of ASEAN methods and ideas. In Europe regional integration is based on a strong institutional and legal framework. The European commission, Ministerial Council, European Parliament, Central Bank of Europe and the European Hague Court, constitute the strong institutional infrastructure of European decision making. In East Asia integration is based on the principles of respect for sovereignty, non-interference in internal affairs and not use of violence in regional conflicts. Why Europe and East Asia have approved different pattern of regionalism? How this pattern of regional decision making can bring change in Europe and East Asia? The present article points out that different and distinct feature of the constituting countries play important role in determining the pattern of integration and cooperation in each region. Besides that, different pattern of regional cooperation has led to adopting different approaches by regional countries to face specific challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Integration
  • European Union
  • ASEAN
  • Regional cooperation