بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحلیل گفتمان به عنوان یکی از روشهای مطالعه ی پدیده ها در علوم انسانی به چگونگی تاثیر افکار و ایده های پروژه ی نظاممند بر امور اجتماعی می پردازد.هر نظام گفتمانی از سه ویژگی استیلاء، ضدیت وعاملیت برخوردار است و در صدد سیطره برتمامی ارکان جامعه است تا بتواند حیات خود را بر اساس آن توجیه کند.همچنین زمانی که نظام گفتمانی، قدرت توجیه کنندگی خود را از دست می دهد نیروهای آن مجموعه ی گفتمانی، به صورت خود جوش به باز تعریف آن گفتمان می پردازند. مقاله پیش رو قصد دارد در پرتو تجزیه وتحلیل گفتمانی، شباهت ها و تفاوتهای گفتمان آپارتاید در دو سرزمین آفریقای جنوبی و اسرائیل را بررسی کند.براین اساس سوالی که در این پژوهش مطرح شده است این است که چه شباهت ها و چه تفاوت های بین گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی و اسرائیل وجود دارد؟ فرضیه مقاله این است که در شکل گیری گفتمان آپارتاید در هر دو منطقه دو عامل عنصر خارجی و ایدئولوژی و مذهب نقش اساسی را داشته اند و از نظر هویت و امنیت در هر دو رژیم شاهد حاکمیت ژئوپلیتیک جنگ هستیم و از طرفی این دو رژیم از نظر نقش ژئوپلیتیک در ماندگاری و ماهیت شکل گیری شان به هم تفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Apartheid Discourse in Former South Africa and Israel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Shaykholeslami
  • Sarem Shiravand
چکیده [English]

Discourse analysis as one of the methods of study of phenomenon in social science deals with systematic interaction of thoughts and ideas with social affairs. Each discourse system has three features viz. domination, opposition and agency and it tries to dominate all organs of the society so that it should justify its existence. When the discourse system loses its justifying power its forces try spontaneously to redefine its discourse to adapt itself with new situation. The present article in the light of discourse analysis intends to examine the differences and similarities between the Apartheid discourse in former South Africa and Israel. As such the question raised by the article is what are the differences and similarities between the Apartheid discourse and Israel? The underlying hypothesis is that in formation of Apartheid discourse in both regions two elements of foreign factor, ideology and religion have played essential role. From the viewpoint of security and identity both regimes witnessed the dominance of geopolitics of war. Both the regimes differ from each other from the viewpoint of role of geopolitics in their sustenance and the nature of their formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apartheid
  • South Africa
  • Israel
  • Discourse Analysis
  • Identity