کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: دیپلماسی اقتصادی
ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013

دوره 6، شماره 20، آذر 1393، صفحه 175-205

جلال میرزائی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ صیاد صدری علی بابالو