کلیدواژه‌ها = امنیت انرژی
عوامل و موانع گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسراییل

دوره 8، شماره 29، بهمن 1395، صفحه 1-30

الهه کولائی؛ بهناز اسدی کیا؛ سارا روا


دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای

دوره 7، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 27-58

سید امیر نیاکوئی؛ داود کریمی پور


امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران

دوره 7، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 85-123

سید شمس الدین صادقی


نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین

دوره 5، شماره 14، خرداد 1392، صفحه 75-104

علی آدمی؛ الهام کشاورز مقدم


نقش ایران در امنیت انرژی در منطقه و جهان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 63-89

الهه کولایی