کلیدواژه‌ها = روابط ایران و آمریکا
بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا)

دوره 3، شماره 9، اسفند 1390، صفحه 33-42

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ حسین اصبغی؛ علی سلیمانی


چالش های نظری در روابط ایران و آمریکا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 19-40

علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ سید محمد موسوی