نویسنده = علی اصغر پور عزت
تعداد مقالات: 1
1. راهبری ملت سازی پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 1-22

علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعدآبادی