نویسنده = سید شمس الدین صادقی
تعداد مقالات: 2
1. آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 76-100

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ وحید زرافشان


2. امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 85-123

سید شمس الدین صادقی