نویسنده = میرترابی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 23-59

سعید میرترابی؛ اسماعیل ربیعی


2. تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 21-49

سعید میرترابی؛ مهرانگیز سمیعی؛ اسماعیل ربیعی