تعداد مقاله            2453

تعداد پذیرش          176

درصد پذیرش          7

متوسط تعداد داوری 3

متوسط زمان داوری 30

متوسط زمان انتشار 46

 

 

شناسنامه نشریه
 
نوع اعتبار: علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 
تناوب انتشار: فصلنامه
 
رتبه در وزارت علوم: B(79)

رتبه در ISC: ضریب تأثیر0/311 (Q1)

 نوع داوری: داوری بسته(دو داور)
 
زمان داوری: 4 ماه
 
درصد پذیرش مقالات: 10 درصد
 
هزینه بررسی و انتشار: دارد
 
حوزه موضوعی:  علوم سیاسی و روابط بین الملل

انجمن علمی همکار: انجمن علوم سیاسی ایران  http://www.ipsa.ir

 محتوای مقالات این نشریه به صورت آنلاین بر روی وب سایت مجله قابل دسترس است (Open Access).

  

شماره جاری: دوره 14، شماره 50، تیر 1401 

تأثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رؤیای آمریکایی

صفحه 78-94

10.30495/pir.2022.1949115.3431

محمدرضا اصل جوادیان؛ ارسلان قربانی؛ سید علی طباطبائی پناه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان