فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی (PIR) - واژه نامه اختصاصی