دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، تیر 1401 
تأثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رؤیای آمریکایی

صفحه 78-94

10.30495/pir.2022.1949115.3431

محمدرضا اصل جوادیان؛ ارسلان قربانی؛ سید علی طباطبائی پناه