دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1399 
3. مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی

صفحه 62-79

مهدی محمدنیا؛ معصومه پاپی؛ رشید رکابیان


4. "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

صفحه 79-62

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


6. صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی

صفحه 107-130

علیرضا نائیج؛ حسین پور احمدی؛ منصور میراحمدی چناروئیه