دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، پاییز 1399 
4. "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

صفحه 79-62

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


7. صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی

صفحه 107-130

علیرضا نائیج؛ حسین پور احمدی؛ منصور میراحمدی چناروئیه