دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 1-210 
سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

صفحه 44-61

10.30495/pir.2020.674153

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه