دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-210 
4. سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

صفحه 70-95

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه


5. نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

صفحه 70-85

سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی؛ علی محمد فلاح زاده