دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1394 
6. تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع‌گرایی انگیزشی(1394-1384)

صفحه 129-160

هادی صادقی اول؛ جعفر نقدی عشرت آباد؛ امیرهوشنگ میرکوشش