دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1394 
5. دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای

صفحه 125-148

افسانه خسروی؛ علی عنایتی شبکلائی؛ علی اکبر رزمجو