دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 1-206 
5. بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012- 2011)

صفحه 111-142

شهروز ابراهیمی؛ محمد رضا صالحی؛ سید مهدی پارسایی