بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چگینی، امین [1] - دانشجوی دکتری روابط بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران chegeniamin@yahoo.com

ح

خ

د

ذ

 • ذاکریان، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ذاکریان، مهدی [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پاریس

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

 • ظفری، حیدر [1] ( zafari.heidar@yahoo.com) . کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • ظهیری، صمد [1] استادیار دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرجی زاده، محسن [1] کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا gorjizahe@yahoo.com
 • گروسی، ناصر [1] عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
 • گل پرور، مجید [1] (1. استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
 • گل پرور، مجید [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت majid_golparvar@yahoo.com
 • گـل پـرور، مجیـد گـل [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت majid_golparvar@yahoo.com
 • گلستان، مسلم [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی دانشکده روابط بین الملل
 • گلشنی، علیرضا [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
 • گلشنی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • گلشنی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • گلشنی، علیرضا [1] agolshani٤١@yahoo.com . استادیار و عضو هیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 • گلشنی، علیرضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا
 • گلشنی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا agolshani41@yahoo.com
 • گلشنی، علیرضا [1] گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،ایران
 • گودرزی، مسعود [1]
 • گودرزی، مسعود [1] دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران goodarzimasoud1392@gmail.com
 • گودرزی، مهناز [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)
 • گودرزی، مهناز [1] دکتری روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. goodarzi_mahnaz@yahoo.com
 • گودرزی، مهناز [1] عضو هیئت علمی (استادیار)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روابط بین الملل، اصفهان، ایران

ل

م

ن

و

 • واسعی زاده، نسیم سادات [1]
 • واعظ زاده، حسام الدین [1] استادیار دانشکده مطالعات جهان(دانشگاه تهران)
 • واگنر، هلموت [1] پروفسورهلموت واگنر متولد 1921 . استاد نظریه های سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد برلین Prof. Dr. Helmut Wagner .1 حوزه تخصص وی همگرائی در روابط بین الملل به ویژه در قاره اروپا و آسیا (مسأله ی اتحاد دو کره) است. در سا ل 1996 Universität Berlin) 1997 استاد میهمان در دانشگاه شهر ناگویا ژاپن بوده است. وی نویسنده ده ها کتاب و / استاد میهمان در دانشگاه ورشو لهستان و در سال 1998 مقاله به زبان های آلمانی، انگلیسی و لهستانی است. تعدادی از آثار منتشر شده وی را می توان در نشانی های زیر یافت:
 • وثوقی، سعید [1]
 • وثوقی، سعید [1] استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
 • وثوقی، سعید [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • وثوقی، سعید [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
 • وردی زاده کهواده، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
 • وزیریان، امیرحسین [1] رشته علوم سیاسی-مسائل ایران-داشگاه تربیت مدرس تهران
 • وکیلی، بهنام [1] دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
 • ولی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه بین المللی قزوین
 • ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله [1] (Valikhani_ma@yahoo.com) - دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ه

ی