تحلیل دادها در جهت پیش بینی بحران در خاورمیانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

خاورمیانه به عنوان منطقۀ استراتژیکی از مناطق بحران زا است که به علت جغرافیای سیاسی خاص و منافع ملی قدرتهای بزرگ همواره دچار چالش و تنش بوده است . از آنجایی که ایران در این منطقه قرار دارد و امنیت ملی مهمترین خواسته یک دولت – کشور است با گزینش داده های مهم می توانیم تا حدود زیادی ، بحران در این منطقه را پیش بینی کنیم . از انجاییکه اطلاعات و داده ها مهمترین ابزار یک تحلیل گر است که با ان بتواند برخی وقایع و بحران ها را تحلیل و بیش بینی کند در این مقاله به داده هایی اشاره کردهایم که به ما کمک می کند تا بحران در منطقه را بیش بینی کنیم که ؛ عبارتند از جایگاه جنبش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و وابستگی آن به یکی از قدرت های بزرگ ، جغرافیای سیاسی ،منافع ملی قدرت های بزگ و جایگاه این قدرتهای بزرگ در روابط بین المللی کنونی ازجمله داده های قابل تأمل است و همچنین ساختار سیاسی و حقوقی و برخی از تئوری های روابط بین الملل و کنوانسیونهای بین المللی از جمله داده هایی است که در پیش بینی بحران در منطقه موثر می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of data in order to predict crises on meddle est

نویسنده [English]

  • mohammd kazem kaveh pishgadam
چکیده [English]

The Middle East is a strategic area of crisis areas, due to its particular political geography and the national interests of big powers, has always been a challenge and tension. Since Iran is in this region and national security is the most important demand of a state-country with an important data selection, we can predict the crisis in this region. Information and data is the most important tool of analysis, which can analyze some events and crises in this article, better to the data that helps us to predict crisis in the region, which include the movement's position. Political in the Middle East and its dependence on one of the great powers, political geography, national interests of the powers and the position of these big powers in the current international relations such as the data are striking, as well as the political and legal structure and some theories of international relations and conventions between International is among the data that is effective in predicting crisis in the region, we have used this important data from international law and other knowledge related to political science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political movements
  • Political Geography
  • Great Powers
  • Political structure
  • International agreement