سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر اجرایی پژوهشکده علوم اجتماعی وانقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2 علوم و تحقیقات تهران . دانشیار روابط بین‌ا لملل وعضو گروه روابط بین ا لملل ، دانشکده حقوق ، ا لهیات وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران (نویسنده مسئول) Kbarzegar@hotmail.com

3 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه علوم سیاسی وعضوگروه علوم سیاسی ، واحد تاکستان ، ایران

چکیده

تحولات جاری در خاورمیانه نشان از امکان بالای فراگیری تنش در این منطقه دارد که بستر لازم را برای ائتلاف سازی های منطقه ای فراهم کرده است. بطوری که عربستان سعودی که نفوذ منطقه ای خود را در کانون های عمده رقا بت (عراق- سوریه ویمن...) ا فزایش دهد. در همین راستا،پرسش اصلی پژوهش حا ضر این است که «ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی های منطقه‌ای عربستان در سال‌های بعد از 2011 چه سناریوهای بدیلی پیش رو دارد؟ »با نظر به ائتلاف سازی منطقه ای عربستان سعودی درخاورمیانه علیه ایران سناریوهای بدیل جمهوری اسلامی ایران در سطح خرد (بحران یمن) تثبیت جایگاه انصار ا... در نظام سیاسی این کشور، درسطح منطقه ای،ایجاد شکاف وگسست در ائتلاف های منطقه ای و در سطح فرامنطقه ای، تنش زدایی وتقویت دیپلماسی فرهنگی، هستند. این پژوهش، بر اساس روش شناسی های آینده پژوهشی و بر مبنای رویکرد پیتر شوارتز انجام شده است.
واژگان کلیدی: ایران، عربستان، سناریوسازی، ائتلاف‌سازی، کشورهای عربی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alternative Scenarios of Iran vs. Saudi Arabia’s Regional Coalition-Building among Arab Countries: (2011-2019)

نویسندگان [English]

  • davoud ahmadzadeh 1
  • Kayhan Barzegar 2
  • Hamid hmadi 3
  • Asadollah Athari Marian 4
1 Administrative Director of Institue for Social Science&Revolution
2 sociate professor of International Relations, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Corresponding author;
3 . Professor of Political Science, Tehran University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of International Relations, Takistan branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Current developments in the Middle East indicate a high probability of tension in the region which provided the basis for regional coalitions. In a way that, Saudi Arabia, as one of the major players in the Middle East region and the main competitor of the Islamic Republic of Iran, has sought to increase its regional influence in the major conquest centers. In this regard, the main question of the research is that, what alternative scenarios does Iran face in dealing with Saudi regional coalitions in the years after 2011?
Considering Saudi Arabia's regional alliance in the Middle East against Iran, Alternative Scenarios of the Islamic Republic of Iran are at the Micro Level (Yemen Crisis) Consolidation of Ansarollah's Position in the country’s Political System, at the regional level, creating gaps in regional coalitions and at the trans-regional level, the deterioration and reinforcement of Iranian cultural diplomacy. This study is based on future research methodologies and based on the deductive approach and the use of Peter Schwartz's Global Business Network Improvement Model.
Keywords: Iran, Saudi Arabia, Scenario Building, Coalition Building, Arab Countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Iran
  • Saudi Arabia
  • Scenario Making
  • Coalition Building
  • Arab Countries