تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مفید، قم ، ایران

2 استاد یار دانشگاه مفید، قم ، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت پرداخته شده و تأکید پژوهش قلمرو زمانی 1388 تا 1396 است. روش پژوهش، روشی کیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‎ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر رسانه‎های بیگانه بر امنیت ملی ایران در طی سالهای 1388 تا 1396 چگونه بوده است؟ برای این پرسش فرضیه این گونه طراحی شد که رسانه‏های خارجی با هدف قرار دادن ارزش‌ها و باورهای مردمی به عنوان مهمترین مؤلفه‏های هویتی، امنیت ملی را در معرض آسیب قرار داده‏اند. یافته‎های پژوهش حاکی از آن است که رسانه‏های غربی با القای ارزش‌هایی مغایر با ارزش‎های اسلامی و انقلابی باعث بحران هویت در سه سطح فردی، اجتماعی و سطح ساختار قدرت شده و از این طریق امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Western media propaganda on the national security of the Islamic Republic of Iran through identity crisis

نویسندگان [English]

  • masoud kaveh 1
  • yusof khanmohammadi 2
1 mofid university, qom , iran
2 mofid university, qom , iran
چکیده [English]

The effect of Western media propaganda on the national security of the Islamic Republic of Iran through identity crisis
In this study, the impact of Western media propaganda on the national security of the Islamic Republic of Iran through identity crisis is investigated and emphasis is placed on the temporal realm of 2009-2017.The research method was qualitative and the data collection method was library and data analysis was done by descriptive-analytic method.The main question of the research is how the impact of foreign media on Iran's national security during 2009-2017?To this question, the hypothesis was designed that the foreign media had exposed national security to targeting popular values ​​and beliefs as the most important components of identity.The findings of the study suggest that the Western media is causing an identity crisis by instilling values ​​contrary to Islamic and revolutionary values At the individual, social and power levels, it has threatened Iran's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Western Media
  • National Security of Iran
  • Identity Crisis
  • Workers