تحولات جدید خاورمیانه:چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی در خاورمیانه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاهآزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

خاورمیانه شاهد پایان عصر سلطه آمریکایی است. کاخ سفید پس از 11 سپتامبر، اسلام را بزرگترین چالش غرب در سنت و در راهبرد امنیت ملی قرن بیست و یکم خود و خاورمیانه را محل اسلام سیاسی و مسلح معرفی کرد و به امید اینکه با واژگونی یکسوی دولتهای غیروابسته و غیرهمانند و انجام اصلاحات در دولتهای وابسته، سلطه بلامنازع خود را تضمین کند، راهبرد پیشدستانه را اتخاذ نمود. امروزه نیروی محرک سیاسی در خاورمیانه اسلام گرایی و نظامی گری محسوب می گردد. نظامی گری ویژگی مشخص کشورهای خاورمیانه و اسلام گرایی به عنوان نیروی محرک سیاسی و موجب تغییرات سیاسی و امنیتی در منطقه تلقی می شود. فرضیه این نوشتار بر آن است که: امروزه در منطقه خاورمیانه مشخصه هایی از جدال سیاسی و استراتژیک بین دو الگوی محافظه کار و رادیکال و مخالف صریح با مداخلات غرب در منطقه مشهود است، بنابراین غرب به سرکردگی آمریکا برای مقابله با هرگونه مقاومت سیاسی و ایدئولوژیک اسلام گرایان، به جدال سیاسی علیه فضای امنیتی موجود در منطقه اقدام می کند. روش پژوهش مقاله حاضر به صورت نظری و ابزار جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها تبیینی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Developments in the Middle East: The Intra-Structural Challenges & Security Processes in the Middle East (ME)

نویسنده [English]

  • Bahram Montazeri
چکیده [English]

The middle East (ME) has witnessed the end of US hegemony. The White House, after the September has introduced Islam as the biggest challenge the West's tradition and the century's national security and the ME as a location for the armed and political Islam and hoping to overturn the independent governments unilaterally and fullfilling reforms in dependent governments to guarantee its unobjectionable domination. Today, the political stimulating powers in ME are Islamism and Militarism. The purpose of this paper is to show that in the contemioorary ME, nowadays, some distinctive features of political and strategic disputes between the two conservative and radical explicit opposition with the West's interferences in this region gronps is evident. Thus, the West headed by the US confronts any kind ideological and political resistance of Islamists and tries to scramble the security atmosphere of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East (ME)
  • Islamism
  • Militarism
  • Security