تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش آمریکا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دکتری مطالعات امنیت ملی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده
زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده ‌است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم‌گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می‌تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله  توصیفی تحلیلی و تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of women's rights in the foreign policy of the united states towards the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Elham satari 1
  • Gholam Hossein Bolandian 2
چکیده [English]

Abstract
Women like men are entitled to fundamental social, cultural, economic and political rights, but the question that these rights and their bases are different in Islam and West is a debatable issue and is worth study and scrutiny. The main question raised by the present paper is "what is the impact of women’s right on the United States foreign policy vis-à-vis Islamic Republic of Iran"? The underlying hypothesis is that women’s rights has affected the United States foreign policy against Islamic Republic of Iran and it is one of the key factors for continuation of hostility and imposing pressure by the United States against the Islamic Republic of Iran. Although there are conventions and rules in the West with slogans like equality and women’s right and responsibility of women is the Islamic Republic of Iran on the basis of gender justice, taking into consideration the ability of women their share and role in decision-making and politics is still low. This can be an excuse for the United States to exert pressure against the Islamic Republic of Iran. The research method used in the paper is descriptive-analytical and historical, using library tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Impact of Women’s Right in Foreign Policy of the United States towards the Islamic Republic of Iran