عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 (h_ghajari@yahoo.com) . استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن

2 (dr.ahmad.azin@gmail.com) . استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 ( zafari.heidar@yahoo.com) . کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

سطور حاضر، با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شناسایی خصایص و ویژگی های این الگو به نگارش درآمده است. در راستای این هدف و جهت پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله، چارچوب نظری با تلفیقی از نظریه های کارکردگرایی، همرنگی، فشار گروهی و ... تدوین گردید و از این نظریات، 9 فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق استخراج گردید. این فرضیه ها با استفاده از روش پیمایشی مورد آزمون واقع شدند. در راستای این روش، پس از تعریف عملیاتی متغیرها، 0 بود و سپس با / از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده که آلفای کرونباخ آن برابر با 78 استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 330 نفر برآورد شد و پس از آن پرسشنامه ها توزیع و جمع آوری و پردازش و مورد تحلیل واقع شدند. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی و مدل سازی معادله ی ساختاری مورد تحلیل واقع گردیدند. اهم نتایج حاصله از این تحلیل عبارتند از: اعتقادات مذهبی، تحصیلات، نفوذ سیاسی، موقعیت اجتماعی، سوابق اجرایی و شجاعت کاندیداها به عنوان الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل شناخته شده است. 0 و ضریب تعیین 10 درصد، تبلیغات با / متغیرهای گروه های مرجع با ضریب گاما 31 0 و ضریب تعیین 11 درصد، / 0 و ضریب تعیین 9 درصد، گروه دوستان با گامای 32 / گامای 30 0 و / 0 و ضریب تعیین 16 درصد، جماعت مردم با گامای 15 / جامعه پذیری سیاسی با گامای 40 0 و ضریب تعیین 7 درصد، خانواده با / ضریب تعیین 4 درصد، فشار گروهی با گامای 26 0 و با ضریب / 0 و ضریب تعیین 6درصد، تعلق طایفه ای در مجموع با گامای 25 / گامای 25 تعیین 18 درصد بر انتخاب این الگو تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Voting Pattern of People of Ardal City in the Elections of Majlis Islamic Council

نویسندگان [English]

 • Hosseinali Ghajari 1
 • Ahmad Azin 2
 • Heidar Zafari 3
چکیده [English]

The present article wants to examine the social factors effective on the pattern of voting of the people of Ardal city in the elections of Majlis Islamic Council and the nature and characteristic of this pattern. With this aim in view and in order to answer the main question of the article a theoretical framework comprising of functionalism، group pressure and conformity have been used and from these theories nine hypotheses relating to the main question have been extracted. These hypotheses have been tested by a field work survey. In this direction، after giving operational definition of the variables and making use of the questionnaire drafted by the author in which cronbach’s alpha is equal to 0.78 then by making use of Cochran formula the volume of the sample have been decided as 330 person after that the questionnaire have been distributed and then collected، processed and then analyzed. The findings of the study have been analyzed by the help of descriptive statistics and modeling of structural equation. The result and finding of this analysis are as follows: religious belief، education، political influence، social status، executive experience were recognized as the voting pattern of the people of Ardal city. In this direction the variables of reference group with gamma coefficient of 0.31 and coefficient of determination 10 per cent، propaganda with gamma of 0.30 and coefficient of determination 9 per cent، friend’s group with gamma of 0.32 and coefficient of determination 11 per cent، political socialization with gamma of 0.40 and coefficient of determination of 16 per cent، common people with gamma of 0.15 and coefficient of determination of 4 per cent، pressure of group with gamma of 0.26 and coefficient of determination7 per cent، family with gamma of 0.25 and coefficient of determination of 6 per cent، tribe affiliation on the whole with gamma of 0.25 and coefficient of determination of 18 per cent had its significance on choosing this pattern .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Voting Pattern
 • Political Socialization
 • group pressure
 • socio
 • economic class
 • reference group
 • propaganda
 • common people