امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
صاحب نظران حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن 21 را قرن « ژئواکونومیک» نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر منابع انرژی  با تأکید بر نفت و گاز است و مسأله‌ی«امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. هم چنین در این قرن میان امنیت انرژی و میلیتاریسم جهت حفاظت از محموله‌های نفتی و حفظ بازارهای تجاری انرژی، پیوندی ناگسستنی برقرار است و امنیت عرضه‌ی انرژی یکی از اجزای محوری سیاست انرژی تلقی شده و رقابت بر سر تصاحب منابع و بازارهای انرژی از طریق به‌کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نیروی نظامی به مسأله‌ای اساسی در روابط و مناسبات بین‌المللی تبدیل شده است. در این میان تأمین امنیت انرژی برای کشوری هم چون چین -که بیشترین رشد شتابان مصرف انرژی را تجربه می کند- به یکی از ارکان مهم سیاست انرژی و نیز سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. با توجه به این مهم، این مقاله تلاش می‌کند تا از این منظر به مقوله ی مورد نظر در این پژوهش بپردازد و موقعیت ژئواکونومیک ایران را در همین ارتباط بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Security of China and Iran Geo-economic of Energy

چکیده [English]

Abstract
Theoreticians of political economy and international political economy and international relations by referring to recent trend in international political economy consider the twenty first century as the century of geo-economics. It is because they believe that the most important global challenge in this century is competition for energy resources, particularly oil and natural gas. The problem of energy security would be the most important paradigm of political economy. Moreover, there is going to be a strong connection between the security of energy and militarism for protecting oil cargo, transit routes and commercial energy markets. The security of energy supply will be one of the important components of energy policy and competition for possessing energy sources and markets by using political, economic and military tools will become an important problem in international relations. In this context maintaining the security of energy for a country like China which has become the biggest consumer of energy is of great importance for China's energy and foreign policy. The present article tries to examine the connection between this aspect of China's energy and foreign policy and the geo-economic place of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • energy Security
  • Geo- economic
  • Iran