بررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستیبررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای( گرایش خاورمیانه) دانشگاه تهران

چکیده

از جمله موضوعات محوری در تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که میزان اهمیت آن تا حد یک موضوع مهم و مباحثه بین المللی افزایش یافته است. برنامه هسته ای ایران یک هستهای است؛ از سوی « توانایی قانونمند » برنامه کاملا صلح آمیز در چارچوب دیگر در این منطقه رژیم صهیونیستی قرار دارد که دارای برنامه ساخت تسلیحات هسته ای است و شایان ذکر است که این رژیم تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه است؛ این در حالی است که اسرائیل در قبال برنامه تسلیحات هسته ای خود با هیچ گونه محدودیت و فشار بین المللی مواجه نیست. این رژیم به شدت طرف معارضه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و برای نابودی آن تلاش می کند. در تحقیق حاضر تلا ش خواهد شد تا برنامه ها و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به صورتی تطبیقی و مقایسه ای مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Nuclear Programme of Islamic Republic of Iran and Israel

چکیده [English]

Fereshteh Mirhosseini: Postgraduate in regional studies (Middle East), Tehran University. One of the pivotal issues in the developments of West Asia and North Africa is nuclear programme of Islamic Republic of Iran the importance which has increased to level of an international problem and debate. The nuclear programme of Iran is an entirely peaceful programme within the framework of “legal capability”. On the other hand there exists Zionist regime of Israel which has the production of nuclear armament. It is worth mentioning that it is the only country in the region which possesses nuclear armaments. While Israel does not face any limitation or international pressure in regard to its nuclear programme it has put tremendous pressure on Islamic Republic of Iran peaceful nuclear programme and wants to destroy its nuclear capability. The present research tries to examine and compare the nuclear programme and activity of Islamic Republic of Iran and Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security of energy
  • nuclear programme
  • legal nuclear ability
  • complete nuclear ability
  • nuclear armaments