دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات زِیر مورد تأیید هیدت تحریریه مجله قرار گرفته و در شماره آینده به چاپ خواهد رسید.

پژوهشی

1. سلفی‌گری تکفیری در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

مهناز گودرزی؛ حسین نصیرزاده


2. ارزیابی موانع همگرایی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

رضا همدانچی