تعداد مقالات: 342
مقالات زِیر مورد تأیید هیدت تحریریه مجله قرار گرفته و در شماره آینده به چاپ خواهد رسید.
127. نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین

دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 75-104

علی آدمی؛ الهام کشاورز مقدم


128. بیداری اسلامی و جهانی شدن؛ پیامد یا پاسخ

دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 73-97

حسین مسعود نیا


129. شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 83-116

لیلا رئیسی؛ عبدالنعیم شهریاری


131. ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 119-151

محمود جلالی؛ ستاره صادقی محمدی؛ مجتبی بابایی


133. پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 93-136

سجاد بهرامی مقدم


134. رابطه سلامت با خشونت و آسیب در سیاست بین الملل

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 129-160

مجید توسلی؛ مجتبی ابویی مهریزی


135. تکثر و تنوع مفاهیم در روابط بینالملل در ادوار مختلف

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 89-118

دیان جانباز؛ روح اله ملکی


136. جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 119-152

بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ کیمیا محمدی


137. تاثیر سلاح های هسته ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 101-122

محمد رضا حاتمی؛ سید مهدی پارسایی؛ سجاد بهرامی مقدم


138. مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای ایران و امنیت اسراییل

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 89-109

علی اکبر جعفری؛ محمد دادپناه


139. امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 85-123

سید شمس الدین صادقی


140. بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده‌ی تروریسم در خاورمیانه

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 97-115

سید عباس هاشمی؛ حمید جان نثار؛ فاطمه کربلایی احمد


142. اشاعه هسته‌ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 25-31

مسعود گودرزی؛ علی اصغر کاظمی


143. تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 81-97

نوذر شفیعی؛ سعیده شریعتی


146. پراگماتیسم و سیاست: بررسی و نقد پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 89-123

علیرضا سبزیان موسی آبادی؛ شعیب بهمن


147. تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 75-102

الهام ستاری؛ غلامحسین بلندیان


148. تأثیر نابرابری قومی بر امنیت ملی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-117

جعفر هزارجریبی؛ نادر مروتی


149. نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 77-106

فرهاد عطایی؛ حمیدرضا عزیزی