نویسنده = علی رشیدپور
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 131-139

علی رشیدپور؛ سعید آقاسی