نویسنده = علی سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 33-42

صادق زیبا کلام؛ داود افشاری؛ حسین اصبغی؛ علی سلیمانی