نویسنده = حسین مسعود نیا
تعداد مقالات: 2
1. جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 26-50

عبدالرضا عالیشاهی؛ حسین مسعود نیا؛ یونس فروزان