نویسنده = نوذر شفیعی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 81-97

نوذر شفیعی؛ سعیده شریعتی


2. معمای دموکراسی در افغانستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 197-222

نوذر شفیعی؛ اقدس اقبال


3. تاثیر جنگ 33 روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-64

نوذر شفیعی؛ احمد مرادی